Rotulių skyriaus

Naudingos nuorodos

112 pagalba

vaiku linija

igfx401777

smm

Eduka

 

Sveikatiada logotipas

 


 

 

 

Peržiūrų statistika:

Mes turime 11 svečius online

Nemokamas lankytojų skaitliukas

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Jurbarkų darželio-mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-76

 

JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jurbarkų darželio-mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jurbarkų darželio-mokyklos (toliau – Darželis-mokykla) darbuotojų vidaus bei darbo tvarką: darbuotojų priėmimą, atleidimą, pagrindines pareigas ir teises, darbo sutarčių sudarymą ir šalių atsakomybę, darbuotojų skatinimą, darbo ir poilsio laiką ir kitus darbo santykius.
2. Taisyklės parengtos, siekiant užtikrinti racionalų darbo laiko, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių naudojimą, užtikrinti gerą įstaigos veiklos organizavimą.
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Darbo kodeksu, Darželio-mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.
4. Ugdymo proceso organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuoja Darželio-mokyklos Veiklos planas, Ugdymo planas, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas.
5. Taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams, o už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Darželio-mokyklos direktorius.

II. SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

6. Ugdytinių ir mokinių priėmimas ir išbraukimas iš darželio-mokyklos sąrašų vykdomas vadovaujantis Jurbarkų darželio-mokyklos ugdytinių ir mokinių priėmimo, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašu.
7. Mokinio ar ugdytinio priėmimas įforminamas Mokymosi sutartimi.
8. Darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
9. Priimant darbuotoją į darbą, su juo sudaroma darbo sutartis. Darbo sutarčių sudarymą, vykdymą, papildymą, keitimą ir nutraukimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
10. Darbo sutartis sudaroma raštu. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.              
11. Darbdavys darbuotojo darbo sutartį saugoja segtuve „Darbo sutartys“.                    
12. Priimamas dirbti darbuotojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
13. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, teisėmis į papildomas ar tikslines atostogas (pvz., auginant mažamečius vaikus ar neįgalų vaiką ir t.t.), priimamasis pateikia Darželiui-mokyklai išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, savo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų – gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Darželis-mokykla gali pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.                         
14. Prieš pradėdami eiti pareigas darbuotojai pasirašytinai supažindinami su reglamentuojančiais darbuotojo veiklą dokumentais : pareigybės aprašymais, saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis, tvarkų aprašais. Darbuotojus supažindina įstaigos vadovas ir darbuotojui pateikia pareigybės aprašymo, tvarkos aprašo kopiją. Su šiomis taisyklėmis ir saugos ir sveikatos instrukcijomis, supažindina darbuotojas, atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe.                                   
15. Perkelti į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui.           
16. Kai keičiamas darbo organizavimas, darbo technologija, taip pat kitais darbo organizavimo būtinumo atvejais, įstaiga turi teisę keisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
17. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. Darbo santykių pasibaigimo data yra paskutinė darbuotojo darbo diena.

III. SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS IŠMOKOS

18. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo nuostatos detalizuotos Darželio-mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemoje.
20. Atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį. Darbuotojo raštišku prašymu gali būti mokamas vieną kartą. Atlyginimas pervedamas į darbuotojo atsiskaitomąją sąskaitą.
21. Darbuotojams įteikiami darbo užmokesčio lapeliai, kuriuose nurodomos darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos.
22. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki kasmetinių atostogų pradžios, išskyrus atvejus, jei darbuotojas kasmetinių atostogų išleidžiamas ne pagal patvirtintą atostogų grafiką.
23. Už kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Keisti kasmetinių atostogų pinigais negalima. Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama tik darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidžiant darbuotoją jis nepageidauja pasinaudoti kasmetinėmis neišnaudotomis atostogomis, ir nėra praradęs teisės į kasmetines atostogas, nes nėra pasinaudojęs jomis dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių trejus metus.
24. Ligos pašalpą už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, apmoka įstaiga (išskyrus slaugančius šeimos narius bei organų donorus). Ši pašalpa fiksuota (62,1 procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio), apskaičiuoto vadovaujantis nustatyta tvarka.
25. Tarnybinių komandiruočių apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, įstaigos Buhalterinės apskaitos politika.

IV. SKYRIUS

BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

26. Darbuotojai turi teisę:

26.1. reikalauti tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų;

26.2. atsisakyti vykdyti užduotį ar įpareigojimą, jeigu tai prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

26.3. naudotis visomis įstatymų numatytomis atostogų rūšimis;

26.4. gauti įstatymais ir kitais teisės aktų numatytą darbo užmokestį;

26.5 kelti kvalifikaciją, pagal Darželyje-mokykloje reglamentuotą tvarką;

26.6. teikti Darželio-mokyklos direktoriui tarnybinius pranešimus ar kitą rašytinę informaciją;

26.7. gauti iš Darželio-mokyklos informaciją, susijusią su darbo santykiais;

26.8. kreiptis žodžiu ir raštu į Darželio-mokyklos vadovą darbo sutarties klausimais;

26.9. naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis;

26.10. tobulinti kvalifikaciją už Darželio-mokyklos lėšas;

26.11. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis garantijomis;

26.12. gauti paskatinimus ir apdovanojimus.

27. Darbuotojai privalo:

27.1. atsakyti už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir saugumą visą jų buvimo įstaigoje laiką ar už jos ribų, jei darbuotojai pagal įstaigos nustatytą tvarką išvyko už jos ribų. Susirgus vaikui, nedelsiant informuoti tėvus (globėjus/rūpintojus) bei vykdyti veiksmus pagal „Jurbarkų darželio-mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą bei pirmos pagalbos teikimo įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašą“;

27.2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pareigas, laiku atlikti pavedamas užduotis;

27.3. laikytis darbo drausmės ir šių taisyklių reikalavimų;

27.4. mokytis ir kelti kvalifikaciją;

27.5. ginti teisėtus įstaigos interesus;

27.6. laikytis saugos ir sveikatos, priešgaisrinių reikalavimų;

27.7. tausoti Darželio-mokyklos turtą, tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti darbo vietą, nenaudoti Darželio-mokyklos turto ne darbo veiklai, taupyti elektros energiją ir kitas materialines vertybes. Paskutinis išeidamas iš darbo patalpų darbuotojas turi patikrinti, ar uždaryti langai, išjungti apšvietimą, visus elektros prietaisus, užrakinti duris;

27.8. dirbti darbo grafike nustatytomis valandomis ir pranešti Darželio-mokyklos direktoriui apie negalėjimą atvykti į darbą.

27.9. nedalyvauti su darbo funkcijomis nesuderinamoje veikloje, nenaudoti darbo laiko ne darbo tikslams;

27.10. neleisti darbo vietoje būti pašaliniams asmenims;

27.11. teikti Darželyje-mokykloje nustatyta tvarka informaciją apie savo darbą;

27.12. dalyvauti nustatytu laiku įstaigos posėdžiuose, susirinkimuose, renginiuose;

27.13. nedelsiant pranešti Darželio-mokyklos vadovui, jei darbe įvyko nelaimingas atsitikimas;

27.14. atiduoti vaikus tik tėvams (globėjams/rūpintojams) ar kitiems tėvų (globėjų/rūpintojų) raštiškame prašyme nurodytiems asmenims (įsitikinus tų asmenų tapatybe);

27.15. susirgus darbuotojui, jis ar jo artimieji turi pranešti Darželio-mokyklos vadovui tą pačią darbo dieną;

27.16. pateikti Darželio-mokyklos vadovui faktišką ir deklaruotą gyvenamąją vietą ir nedelsiant informuoti jai pasikeitus;

27.17. susipažinti su jo darbo santykius, veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

27.18. periodiškai pasitikrinti sveikatą pagal Darželyje-mokykloje patvirtintą sveikatos pasitikrinimų grafiką;

27.19. laikytis visuotinai priimtino elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų;

27.20. atlyginti dėl darbuotojo kaltės darželiui - mokyklai padarytus nuostolius, sugadinus ar praradus įrankius, medžiagas, spec. aprangą ar padarytą kitą žalą;

28. Darželio-mokyklos darbuotojams draudžiama:

28.1. rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių mokyklos teritorijoje;

28.2. vartoti darbo metu alkoholinius gėrimus, narkotines ir toksines medžiagas ar svaigintis jomis ir būti neblaiviam ar apsvaigus nuo jų;

28.3. pasišalinti iš darbo vietos, palikti vaikus vienus be priežiūros, trumpinti ar ilginti intervalus tarp vaikų maitinimo, dienos režimo momentų;

28.4. patiems taisyti kompiuterinę ar kitą įrangą;

28.5. atiduoti vaikus neblaiviems ar apsvaigusiems tėvams (globėjams/rūpintojams);

28.6. atiduoti vaikus nepilnamečiams asmenims;

28.7. pavesti savo pareigas atlikti kitiems asmenims;

28.8. naudotis Darželio-mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis ir kitu turtu ne darbo tikslams, ar leisti naudotis pašaliniams asmenims, gadinti ar pasisavinti Darželio-mokyklos turtą;

28.9 laikyti asmeninius daiktus, maisto produktus ar gėrimus matomoje vietoje ir vartoti maisto produktus asmenų aptarnavimo metu;

28.10. anksčiau laiko palikti darbo vietą ar kitaip pažeidinėti darbo drausmę;

28.11. pedagogės į savo pamoką, ugdomąją veiklą be vadovų leidimo neturėtų įleisti pašalinių asmenų. Esant reikalui, į pamoką, ugdomąją veiklą be atskiro įspėjimo gali įeiti vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kuratorius.

28.12. teikti klaidingą informaciją apie savo darbą ar administraciją;

28.13. darbo laiku nesinaudoti telefonu, užsirakinti darbo patalpose, palikti darbo vietą;

28.14. atskleisti riboto naudojimo dokumentų ir informacijos turinį ir konfidencialią informaciją.

V. SKYRIUS

ĮSTAIGOS PAREIGOS IR TEISĖS

29. Darželis-mokykla privalo:

29.1. tinkamai ir laikydamasi minimalių darbo ir poilsio režimo reikalavimų, organizuoti darbuotojų darbą;

29.2. laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų;

29.3. rūpintis darbuotojų poreikiais;

29.4. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą;

29.5. instruktuoti darbuotoją saugos ir sveikatos klausimais;

29.6. teikti darbuotojams informaciją apie jų darbo užmokestį ir darbo laiką teisės aktų nustatyta tvarka;

29.7. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;

30. Darželis-mokykla turi teisę:

30.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Darbo kodekso, darbo tvarkos taisyklių, darbo bei technologinių procesų ir kitų norminių teisės aktų nustatytų normų;

30.2. leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos;

30.3. įspėti darbuotojus, pažeidusius darbo drausmę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriuos jie privalo vykdyti, ir atleisti juos įstatymų nustatyta tvarka;

30.4. nustatyta tvarka reikalauti iš darbuotojų atlyginti pažeidimu padarytą žalą Darželiui-mokyklai;

30.5. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei jis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar Darželio-mokyklos įgaliotiems asmenims kyla įtarimas apie darbuotojo apsvaigimą, o darbuotojas atsisako būti patikrintas dėl neblaivumo ar apsvaigimo;

30.6. vertinti darbuotojus.

30.6.1. Darželio-mokyklos direktoriaus praėjusių metų veikla vertinama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka.
30.6.2. Darželio-mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, specialistų (A2 ir B lygio), darželio-mokyklos kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
30.6.3. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetinį darbuotojų vertinimą atsižvelgiant į Mokyklos turimas lėšas.
30.6.4. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

VI. SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS

31. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginami laikotarpiai. Darbo laiko struktūrą, trukmę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
32. Įstaigos darbuotojams yra nustatyta penkių darbo dienų savaitė (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) su dviejų dienų (šeštadienis, sekmadienis) poilsio dienos;
33. Darbas administracijoje pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais pradedamas 8.00 valandą ir baigiamas 17.00 valandą, o penktadieniais pradedamas 8.00 valandą ir baigiamas 15.45 valandą.
34. Administracijos darbuotojams priskiriami šie darbuotojai: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, dietistas, ūkvedys.
35. Šalių susitarimu gali būti nustatytas ne visos darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
36. Pedagogams (auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, logopedams, meninio ugdymo pedagogams, mokytojams ir kt.) darbo valandų skaičius per savaitę nustatytas LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais. Darbuotojai dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar darbo grafiką. Darbuotojams draudžiama savavališkai keisti tvarkaraštį ar darbo grafiką.
37. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių darbo laiko pradžia ir pabaiga priklauso nuo tėvų pageidavimo. Šiuo metu ikimokyklinės grupės bei priešmokyklinio ugdymo grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10 val. 30 min.). Pradinė mokykla pradeda darbą nuo 8.00 val. Darbo laiko trukmė nustatoma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
38. Kitų pareigybių darbuotojų darbo laiko trukmės yra 40 valandų per savaitę. Darbo laiko pradžia ir pabaiga nurodoma darbo grafike. Pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti nurodoma darbo grafike.
39. Sargų, virėjų, vyr. virėjo, darbo laikas yra pamaininis. Darbo laiko pradžia ir pabaiga nurodoma darbo grafike. Šių pareigybių darbuotojų darbo laiko trukmė yra 40 valandų per savaitę. Dėl šių pareigybių darbuotojų darbo pobūdžio jiems suteikiama galimybė pavalgyti darbo metu.
40. Administracijos darbuotojams darbo laiko pradžia 8.00 val., pabaiga – 17.00 val. pietų pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės (nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos).
41. Vaikų grupėse dirbantiems darbuotojams laikas pavalgyti skiriamas vaikų maitinimo metu pagal grupių dienotvarkes. Kavos pertraukėlės skiriamos nuo 8.45 valandos iki 8.55 valandos ir nuo 14.00 valandos iki 14.10 valandos.
42. Pradinės mokyklos mokytojos atsakingos už moksleivių saugumą 15 min. prieš pirmą pamoką, pamokų ir pertraukų metu. Mokytojo darbo valanda – 60 min., iš kurių 45 min. yra skiriamos tiesioginiam darbui su klase. Pasibaigus pamokoms, mokytoja (vedanti paskutinę pamoką ar neformaliojo ugdymo būrelį) atsakinga už mokinių saugų išėjimą iš mokyklos.
43. Švenčių dienos išvakarėse administracijos darbuotojų ir darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai nesusijęs su aptarnavimu darbo laikas sutrumpinama vieną valandą. Darbuotojams, kurie dirba teisės aktais sutrumpintą darbo dieną, darbo diena prieš šventes netrumpinama.
44. Darbuotojų dirbtas darbo laikas kiekvieną dieną yra žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, kurio pavyzdinę formą yra patvirtinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Direktoriaus įsakymu arba kitu teisės dokumentu paskirtas darbuotojas fiksuoja darbuotojų darbo laiko, komandiruočių, atostogų, ligos laiką ir kitą informaciją ir užpildytus žiniaraščius paskutinę mėnesio darbo dieną, patvirtinus įstaigos direktoriui, pateikia buhalterijai. Darželyje -mokykloje darbo laiko apskaitos žiniaraščius fiksuoja pavaduotojas ugdymui. Žiniaraščių pildymas vykdomas pagal „Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo aprašą“.
45. Darželio-mokyklos darbuotai negali palikti darbo vietos, jei jo neatėjo pakeisti kitas darbuotojas. Tokiu atveju darbuotojas privalo informuoti įstaigos vadovą.
46. Poilsio laikas – tai įstatymu reglamentuotas laikas, kurį darbuotojas gali naudoti savo nuožiūra.
47. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Kasmetinės atostogos gali būti minimalios, prailgintos ir papildomos. Kasmetinės prailgintos ir papildomos atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais. Darželyje-mokykloje vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais gali būti suteikiamos ir kitų rūšių atostogos (nemokamos ir kt.), nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti
48. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatais.

49. Įstaigoje nedirbama šiomis švenčių dienomis:

1) sausio 1-ąją -Naujųjų metų dieną;

2) vasario 16-ąją -Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

3) kovo 11-ąją -Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

4) sekmadienį ir pirmadienį -krikščionių Velykų;

5) gegužės 1-ąją -Tarptautinę darbo dieną;

6) pirmąjį gegužės sekmadienį -Motinos dieną;

7) pirmąjį birželio sekmadienį –Tėvo dieną;

8) birželio 24-ąją –Rasos ir Joninių dieną;

9) liepos 6-ąją -Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

10) rugpjūčio 15-ąją -Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną);

11) lapkričio 1-ąją -Visų Šventųjų dieną;

12) gruodžio 24-tąją –Kūčių dieną;

13) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją –Šv. Kalėdų dienomis.

50. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintą atostogų grafiką. Jei dėl objektyvių priežasčių darbuotojas nepasinaudojo visomis jam priklausančiomis atostogomis, jų likutis perkeliamas į sekančius metus darbuotojo prašymu. Perkėlimas įforminamas įsakymu.
51. Jei darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikino nedarbingumo, suteiktų nemokamų atostogų ar kitų priežasčių, suteiktos kasmetinės atostogos perkeliamos į kitą atostogų laiką, kuris iš anksto suderinamas su Darželio-mokyklos vadovu.

VII. SKYRIUS

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

52. Darželio teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, darželio grupę, mokyklos klasę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, veiklos organizavimą ir valdymą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką ir kt. reglamentuoja nuostatai.
53. Darželiui – mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso keliu ir atleidžiamas iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir jos įgaliotai institucijai. Direktorius veikia pagal įstaigos nuostatus.
54. Įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas normas, tvirtina direktorius.
55. Pareigybių etatai steigiami, mažinami savivaldybės tarybos sprendimu.
56. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina įstaigos direktorius.

                   VIII. SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMAS

57. Mokyklos darbuotojai skatinami pagyrimu, padėkos raštu asmeninių švenčių, tarptautinės mokytojo dienos, Mokyklos veiklos jubiliejinių sukakčių proga.
58. Darbuotojų skatinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir Jurbarkų darželio-mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir kasmetinės veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
59. Visos skatinimo priemonės turi skatinti (motyvuoti) profesionaliam ir kokybiškam darbui.
60. Darbuotojams skatinimo priemonės taikomos įstaigos direktoriaus įsakymu.
61. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus darbuotojas gali būti:

61.1. Įspėjamas raštu apie padarytą pažeidimą ir kad pasikartojus tokiam pat ar panašiam darbo pareigų pažeidimui per 12 mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo be įspėjimo ir išeitinės kompensacijos;

61.2. Atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kai padaroma viena iš šių veikų:

1) neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;

2) pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;

3) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;

4) priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

5) tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;

6) darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

7) pažeidimas, kuriuo pažeidžiama tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių, teisės aktų nuostatos;

8) neleistinas elgesys su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais), bendradarbiais;

9) Darželio-mokyklos riboto naudojimo dokumentų atskleidimas;

10) vaikų palikimas be priežiūros, nustatytos darbo tvarkos nesilaikymas;

11) kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

62. Darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą, Darželio-mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pateikia darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo, suteikdamas protingą terminą paaiškinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo ar atsisako pateikti pasiaiškinimą, Darželis-mokykla gali įvertinti darbuotojo pareigų pažeidimą be darbuotojo pasiaiškinimo.
63. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš darbo priimamas Darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai.
64. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti priimtas per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas paaiškėja po audito, inventorizacijos 65. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo tvarkos ar darbo drausmės pažeidimą, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos.
66. Už darbuotojo Darželiui-mokyklai padarytą žalą darbuotojai atlygina tokia tvarka:

66.1. Už padarius darbo pareigų pažeidimą netyčia padarytą žalą – visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio.

66.2. Už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo - visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio.

66.3. Visą žalą be ribų, jei:

1) žala padaryta tyčia;

2) žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

4) žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;

5) darbdaviui padaryta neturtinė žala.

IX. SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

67. Kiekvienam įstaigos darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.
68. Darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai.
69. Darbe leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, prietaisus, atitinkančius darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
70. Darbuotojai privalo darbe laikytis:

70.1. saugos ir sveikatos reikalavimų, nustatytų norminiuose teisės aktuose;

70.2. priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų;

70.3 pastebėjus pažeidimus, darbo priemonių gedimus, nedelsiant informuoti įstaigos darbuotoją, atsakingą už darbų saugą ir sveikatą (ūkvedį) ar direktorių.

71. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, darbo organizavimo ir vykdymo taisyklių, instrukcijų reikalavimų nesilaikymas yra darbo drausmės pažeidimas.

X. SKYRIUS

ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

72. Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita organizuojama laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis.
73. Įstaigoje už dokumentų valdymą yra atsakinga sekretorė. Ji Mokyklos-darželio dokumentus registruoja ir raštvedybą tvarko pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentacijos planą.
74. Už atskirų padalinių, sričių dokumentų rengimą, bylų sudarymą, dokumentų registravimą atsakingi darbuotojai, kurių atsakomybė nurodyta įstaigos „Dokumentų registrų sąraše“, Dokumentacijos plane“.
75. Mokyklos-darželio elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus sekretorė persiunčia suinteresuotiems asmenims arba pagal poreikį atspausdina, užregistruoja jų gavimo datą ir pateikia direktoriui.
76. Mokyklos-darželio darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ar asmenų gavę Mokyklai-darželiui adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti sekretorei užregistruoti.
77. Dokumentų kopijų tikrumą tvirtina Darželio-mokyklos sekretorė.
78. Įstaigos direktorius ar kitas laikinai vykdantis jo pareigas asmuo pasirašo įsakymus bei kitus dokumentus, siunčiamus kitoms institucijos, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei piliečiams ar parengtus įstaigos vidaus naudojimui.
79. Dokumentus gali rengti Darželio-mokyklos darbuotojai, kuriems jų rengimas priklauso pagal jo pareigybių aprašymą ar kitą Darželio-mokyklos teisės dokumentą. Dokumentų rengimas vykdomas pagal raštvedybos reikalavimus. Darbuotojų rengtus dokumentus pasirašo direktorius.
80. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo ir turi įstaigos atspaudą. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas direktorius ar laikinai jo pareigas vykdantis darbuotojas.
81. Antspaudas saugomas taip, kad juo negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.
82. Antspaudas nurašomas įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ir sunaikinamas, sukarpant ar kitaip sunaikinat rekvizitinę antspaudo dalį. Surašomas antspaudo sunaikinimo aktas ir saugomas penkerius metus.
83. Darželyje-mokykloje darbuotojai naudoja ir kitus spaudus: „Kopija tikra“, „Tvirtinu“, „Gauta“, vardinius antspaudus, kuriuose nurodyta pareigos, vardas, pavardė ir kt. Už šių spaudų naudojimą saugojimą atsakingi juos naudojantys darbuotojai.
84. Darželio-mokyklos antspaudas ir spaudai naudojami teisės aktų nustatyta tvarka. Asmenys, pažeidę jų naudojimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS DARBO PRIEŽIŪROS SISTEMA

85. Įstaigos priežiūros sistemą reglamentuoja darželio-mokyklos nuostatai, vadovo, pavaduotojo ugdymui, dietisto, ūkvedžio pareigybės aprašymai, vadovų vadybinių funkcijų pasiskirstymas, šios darbo tvarkos taisyklės, vidaus tvarkos aprašai ir kiti dokumentai.
86. Darželio-mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, dietistas, ūkvedys vertina darželio-mokyklos ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo proceso organizavimą, ugdymo sąlygas, higienos reikalavimų vykdymą, maitinimo organizavimą, dokumentavimą, įstaigos turto naudojimą ir kt.
87. Priežiūrai vykdyti naudojami įvairūs metodai, būdai, formos: teminis, visuminis, žvalgomasis, grįžtamasis, savianalizė, praktinės veiklos stebėjimas, dokumentų analizė ir kt.
88. Priežiūra planuojama metinėje veiklos programoje. Jos pagrindu ruošiami mėnesio veiklos planai, kuriuose planuojama priežiūros temos, vykdytojai. Esant reikalui, galimi ir neplanuoti priežiūros vykdymai.
89. Priežiūrą vykdantis asmuo pildo „Darbuotojo darbo priežiūros aprašymo“ formą ar „Pamokos vertinimo lentelės“ formą. Surašomi du egzemplioriai, darbuotojas su juo supažindinamas pasirašytinai. Pasirašytas dokumentas užregistruojamas „Darbuotojų darbo priežiūros analizės ir pedagogų stebėto darbo ataskaitos registre“. Vienas dokumentas įteikiamas darbuotojui, kitas liekas pas priežiūrą vykdžiusį darbuotoją.
90. Priežiūros vykdymo metu surinkta medžiaga, rezultatai aptariami, svarstomi mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose, metodinės tarybos posėdžiuose, gamybiniuose pasitarimuose, individualiai.

XII. SKYRIUS

VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

91. Darželyje-mokykloje nurodymai ar sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu, arba kitokia rašytine ir žodine forma.
92. Darželio-mokyklos direktorius leidžia įsakymus personalo, veiklos, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos klausimais. Įsakymo originalas pasirašomas direktoriaus ar laikinai jo pareigas vykdančio darbuotojo. Ant įsakymo kopijos dedamas antspaudas.

                 XIII. SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

93. Visuomenės informavimu apie darželio-mokyklos veiklą rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos teikimą žiniasklaidai, steigėjui, visuomenei.
94. Visuomenės informavimas vykdomas talpinant informaciją apie darželyje-mokykloje vykdomas programas, priėmimo sąlygas, pedagogų kvalifikaciją, įstaigos tradicijas, pasiekimus ir kt. įstaigos interneto svetainėje adresu www.jurbarkudm.lt
95. Informacija apie darželio-mokyklos veiklą, renginius, pasiekimus, skelbiama įstaigos tinklapyje, spaudoje, įstaigos, grupių bei klasių stenduose, lankstinukuose ir kitomis formomis.
96. Interesantus direktorius priima bet kuriuo metu darbo dienomis ir valandomis.
97. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą gali priimti pavaduotojas ugdymui, dietistas, vyriausiasis buhalteris.
98. Interesantų prašymai, skundai nagrinėjami teisės aktų nustatytais terminais.

XIV. SKYRIUS

ETIKOS IR APRANGOS REIKALAVIMAI

99. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba:

99.1. Darželyje-mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis;

99.2. nesprendžia konfliktų girdint vaikams, ugdytinių tėvams (globėjams/rūpintojams), įstaigos klientams ar kitiems asmenims;

99.3. darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje, darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
100. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga švari, neiššauktų ugdytinių ir jų tėvų (globėjų/rūpintojų), darbuotojų ir įstaigos klientų neigiamos reakcijos.

                      XV. SKYRIUS

BENDRAVIMAS TELEFONU, ELEKTRONINIU PAŠTU

101. Darbuotojai telefonu privalo kalbėti mandagiai, ramiu tonu, kreiptis pagarbiai.
102. Atsiliepus telefonu reikia pasakyti savo Darželio-mokyklos pavadinimą ir prisistatyti. Jei asmeninis mobilus telefonas naudojamas darbo tikslais, pokalbiui juo keliami tokie patys reikalavimai.
103. Skambinant iš Darželio-mokyklos, būtina pasisveikinti ir prisistatyti. Rekomenduojama pasitikslinti, ar kalbama su reikiamu asmeniu ir paklausti, ar asmuo gali kalbėti telefonu.
104. Elektroninio laiško reikalavimai yra šie: pasisveikinimas, informacijos pateikimas, informacija apie siuntėją (vardas, pavardė, pareigos, Įstaigos pavadinimas, kontaktiniai duomenys).

XVI. SKYRIUS

PASTATO APSAUGA

105. Darželio-mokyklos pastatą saugo įstaigos darbuotojai – naktiniai sargai.
106. Darželio-mokyklos darbuotojai pagal darbo grafiką pasibaigus jų darbo valandoms užrakina patalpų, kuriose jie dirba duris.
107. Darbuotojams išduodami raktai nuo įėjimų į jų darbo vietas. Raktus išduoda ūkvedys. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai leidžia Darželio-mokyklos vadovas. Vienas raktų komplektas nuo Darželio-mokyklos patalpų saugojamas ūkvedžio kabinete esančioje raktinėje. Esant būtinybei atsarginis raktas gali būti paimamas prieš tai pasirašant pas atsakingą darbuotoją žurnale, nurodant savo vardą, pavardę, datą, grąžinimo datą. Tarnybinių patalpų valytojas raktus iš raktinės gali imti nepasirašydamas žurnale.
108. Darželio-mokyklos vartai užrakinami 18.00 valandą (valytojos) ir atrakinami 6.00 valandą (sargo).

                     

XVII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

109. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos. Jos gali būti papildomos keičiantis įstatymas ar kitiems teisės aktams, keičiant Darželio-mokyklos darbo organizavimo procesą ir pan.
110. Taisyklių papildymas, pakeitimas vykdomas ta pačia tvarka kaip ir naujų parengimas.
111. Patvirtintos Darželio-mokyklos taisyklės skelbiamos jos interneto svetainėje adresu www.jurbarkudm.lt bei talpinamos Darželio-mokyklos stende.
112. Visi Darželio-mokyklos darbuotojai su taisyklėmis ir jų pakeitimais supažindinami pasirašytinai.
113. Šių taisyklių ir kitų Darželio-mokyklos teisės aktų nesilaikymas yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

 

SUDERINTA
Jurbarkų mokyklos-darželio tarybos
2018-12-14 posėdžio protokolu Nr. MT-6